Kościół Śwętych Apostołów Piotra i Pawła w Hoży

Nowości

24.09.2015

LIST PASTERSKI KSIĘDZA BISKUPA ALEKSANDRA KASZKIEWICZA NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO 2015-2016

LIST PASTERSKI KSIĘDZA BISKUPA ALEKSANDRA KASZKIEWICZA

NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO 2015-2016

          Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

            Mając już za sobą czas wakacyjnego wypoczynku, dzieci i młodzież wróciły do szkół i innych placówek oświatowych, aby zdobywać i pogłębiać wiedzę, która jest potrzebna każdemu człowiekowi do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Z reguły panuje powszechna zgoda, co do tego, że dzieło edukacji i wychowania młodego pokolenia jest bardzo ważną „inwestycją” społeczną, gdyż w dużej mierze decyduje, o „jakości” życia wszystkich obywateli zarówno w najbliższej przyszłości, jak i w dalszej perspektywie. Dlatego praca nauczycieli, wychowawców i innych osób zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży na ogół cieszy się powszechnym szacunkiem i jest postrzegana bardziej w kategoriach powołania i misji, niż tylko wykonywania zawodu. Dzieci zaś i młodzież zachęca się do poważnego i odpowiedzialnego podejmowania trudu zdobywania wiedzy, jak też do świadomego i dobrowolnego poddania się działaniom wychowawczym, dla dobra własnego i całego społeczeństwa.

            My, jako wyznawcy Jezusa Chrystusa, nie możemy nigdy zapominać o tym, że wychowanie młodego pokolenia, aby było naprawdę wszechstronne, powinno być także wychowaniem do życia wiary. Stopniowe poznawanie Słowa Bożego, coraz bardziej świadome korzystanie z sakramentów świętych, rozwój życia modlitwy i innych form pobożności – to wszystko pomaga młodemu człowiekowi dojrzewać duchowo, uczy go słyszeć i rozpoznawać w głębi własnego serca głos Chrystusa, a w każdym działaniu kierować się zawsze zasadami Ewangelii i nakazami dobrze uformowanego sumienia.

            Kościół Święty od zarania swych dziejów nie szczędzi wysiłków, aby przekazywać ludziom Dobrą Nowinę, aby pomagać im w uwierzeniu, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, aby przez wiarę mieli życie w imię Jego (por. J 20,31). To działanie Kościoła jest wypełnieniem polecenia Chrystusa Zmartwychwstałego, który przed powrotem do Ojca przemówił do Apostołów tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20).

            Ten nakaz nauczania i czynienia uczniów ze wszystkich narodów jest realizowany w Kościele na różne sposoby, między innymi także poprzez katechizację dzieci i młodzieży. Dlatego „jest rzeczą oczywistą, że katecheza stanowiła zawsze dla Kościoła święty obowiązek i trwałe, niezbywalne prawo. Jest to z jednej strony niewątpliwie obowiązek zrodzony z nakazu Pana, spoczywający zwłaszcza na tych, którzy w Nowym Przymierzu przyjęli wezwanie do posługi duszpasterskiej, z drugiej strony można tu także mówić o prawie. Z teologicznego bowiem punktu widzenia każdy ochrzczony, na zasadzie samego chrztu, ma niezaprzeczalne prawo otrzymać od Kościoła naukę i wychowanie, które umożliwią mu dojście do życia prawdziwie chrześcijańskiego” (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, 14). Na początku nowego roku szkolnego i katechetycznego pragnę przypomnieć Wam, Drodzy Rodzice, o spoczywającym na Was obowiązku troski o wychowanie religijne Waszych dzieci. Gdy poprosiliście Kościół Święty o sakrament chrztu dla swoich dzieci, oświadczyliście publicznie, że „przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystusa” (Obrzęd chrztu dzieci, 39). Zatem, jako rodzice chrześcijańscy, jesteście pierwszymi i niezastąpionymi wychowawcami w wierze Waszych dzieci, a „katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy, towarzyszy jej i poszerza ją” (Jan Paweł II, Catechesi tradendae, 68).

            Dlatego zwracam się do Was z prośbą o to, aby Wasze życie rodzinne było prawdziwym świadectwem wiary i miłości do Chrystusa i Kościoła. Niech praktyka codziennej wspólnej modlitwy, udziału w niedzielnej Mszy świętej, częstego korzystania z sakramentów świętych, a także panujący w rodzinie klimat wzajemnej miłości, szacunku, zaufania i wrażliwości na drugiego człowieka będą pierwszą i najważniejszą katechezą dla Waszych dzieci, bardziej wymowną i skuteczniejszą od wszelkich zachęt i pouczeń.

            Przypominam Wam także, Drodzy Rodzice, że tak zwana katecheza rodzinna, aczkolwiek niezmiernie ważna i doniosła, nie zwalnia Was od obowiązku zadbania o to, aby Wasze dzieci uczęszczały na lekcje religii organizowane przy parafiach. Domaga się tego sama natura nauczania katechetycznego, które musi być w miarę pełne, dotyczyć wszystkich elementów życia chrześcijańskiego, być uporządkowane według pewnych zasad i przekazywane w sposób systematyczny. Katechizacja parafialna spełnia te wymogi, bo odbywa się według ustalonych przez Kościół programów, dostosowanych do wieku odbiorców, jest prowadzona przez osoby mające odpowiednie przygotowanie i upoważnione do wykonywania tego zadania przez władzę kościelną. Tak zorganizowana katecheza nie zastępuje przekazu wiary w rodzinie, ale go uzupełnia i pogłębia, prowadząc młodego człowieka nie tylko do poznania prawd wiary, lecz także do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem.

            Godnym ubolewania jest fakt, że niektórzy rodzice nie posyłają swoje dzieci na naukę religii lub traktują katechizację tylko, jako przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Dlatego pragnę przypomnieć Wam, Drodzy Rodzice, że katecheza parafialna obowiązuje wszystkie dzieci i młodzież, niezależnie od klasy, do której uczęszczają, aż do ukończenia przez nich nauki w szkole. Przypominam Wam także, że niedopełnienie obowiązku zapewnienia dzieciom udziału w systematycznej katechezie stanowi poważne wykroczenie moralne. Tego zaniedbania nie usprawiedliwia ani rzekomy brak czasu, ani trudności komunikacyjne, ani uczęszczanie dziecka na spotkania fakultatywne, korepetycje, treningi sportowe i inne tym podobne zajęcia.  A zatem proszę Was, Drodzy Rodzice, abyście pamiętali o przyjętym na siebie obowiązku religijnego wychowania dzieci. Bądźcie posłuszni słowom Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich, bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,14).  Zwracam się także do Was, Drogie Dzieci i Kochana Młodzieży, z apelem, abyście doceniali matczyną troskę Kościoła o przekazanie Wam nauki Chrystusa i doprowadzenie do pełni życia wiary. Uczęszczajcie chętnie i systematycznie na lekcje religii, bądźcie pilni, gorliwi, pracowici, otwarci na słowo Dobrej Nowiny, które przekazują Wam katecheci. Pamiętajcie, że ziarno prawdy Bożej, zasiane w Waszych sercach na katechezie, będzie owocowało przez całe Wasze życie, stając się na co dzień źródłem prawdziwego szczęścia.

            Dziękuję Wam, Czcigodni Kapłani, Diakoni, Siostry Zakonne, Katecheci i Katechetki, którzy z wielką ofiarnością i poświęceniem bierzecie udział w katechetycznej działalności Kościoła, z zamiłowaniem i troską przekazując zbawcze orędzie Jezusa Chrystusa. Proszę Was, abyście pamiętali, że katechizacja należy do najważniejszych zadań Kościoła, do istoty jego misji ewangelizacyjnej. Starajcie się dotrzeć z radosnym przesłaniem Dobrej Nowiny do jak największej liczby dzieci i młodzieży, organizując w parafiach systematyczną katechezę, a tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, także dojazdowe punkty katechetyczne. Nieustannie troszczcie się o doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, aby słowo przez Was przepowiadane zapadało głęboko w serca i umysły katechizowanych.   Wszystkim Wam, Drodzy Rodzice, Katecheci, Nauczyciele i Wychowawcy, a także Kochanym Dzieciom i Młodzieży życzę, aby rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny obfitował w błogosławieństwo Boże i przyniósł jak najwspanialsze owoce dobra.

W związku ze zbliżającymi się obradami Synodu Biskupów w Rzymie, które będą poświęcone problemom rodziny we współczesnym świecie, proszę Was wszystkich, Drodzy Diecezjanie, o żarliwą modlitwę w intencjach Ojca Świętego i Księży Biskupów – uczestników Synodu. Niech to doniosłe wydarzenie w życiu Kościoła pomoże przywrócić wszystkim świadomość godności, świętości i piękna instytucji rodziny w zamyśle Bożym. Proszę także o modlitwę w intencji naszych rodzin, aby zbudowane na fundamencie wiary i miłości, umocnione łaską Sakramentu Małżeństwa, były prawdziwymi „Kościołami domowymi” i jak najowocniej spełniały w Kościele i świecie swe doniosłe posłannictwo.

Zawierzam Was wszystkich niezawodnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Rodzin i za całego serca błogosławię

Aleksander Kaszkiewicz

Biskup Grodzieński